لطفا دیگر تماس نگیر

آغوشم گرم

خاطرم دور از پریشانی

تنهائیم پر شده از دیگری

چه نیازی به تو هست؟

لطفا دیگر تماس نگیر

پاورقی نداریم

                                                                                 به رسم گندمبا سلام 

/ 1 نظر / 9 بازدید