سینما

کمی غفلت کافیست تا

پسرک دوره گرد بتواند بدون بلیط وارد سینما شود

گوشه ای بنشیند و روی پرده ی سینما دخترکی نازک نارنجی را ببنید

کمی تخیل کافیست تا

پسرک دوره گرد دخترک نازک نارنجی را برای خود تصور کند

عاشق شود و فراموش کند که اینجا سینماست

اما...

 خیلی فرصت نیست تا

روشن شدن چراغ ها و تمام شدن فیلم

 

پاورقی به قلم دوره گرد در تاریکی سینما

خدایا نمی شود چراغ سینما همیشه خاموش بماند؟

                                                                                  به رسم گندمبا سلام

/ 1 نظر / 9 بازدید
azamusic

اول اینکه سلام دوم اینکه و اگر غفلتی نباشد چه فرقی می کند زمان روشن و خاموش بودن چراغ سینما؟