شکایت

هوا شورش را در آورده...

یک لحظه آفتابی،یک لحظه ابری

خرمالو را بگو...

خوش قیافه،اما بد مزه

همسایه بالایی را نگاه کن...

پولدار ،اما احمق

همسایه پائینی اهمیتی ندارد...

وجود دارد،اما بی اهمیت

سیگار را کاری نداریم

ایمان مسخره است...

پر رنگ،اما هیچ کاره

نامرد هم برود به درک حوصله اش را ندارم

 

پا ورقی با شکایت از سرنوشتی که فردا شب منتظرش هستیم

تو با من چه می کنی رحم داشته باش.

                                                                          به رسم گندم با سلام

/ 4 نظر / 10 بازدید
JesUs TeaRs

خداییش این هوا هم مسخره شده..درست مثل خرمالو!!

کلاغ

خرمالو که خوش مزهست دیده بودم ملت شاکی از گذشته باشن ولی تو خیلی کارت درسته راستی دشمنت شرمنده اینی که تو نوشته بودی از مال من بهتره ( خداییش دیگه )

نازنکن

امروز واقعا هوا شورش رادر آورده پایه باش بریم بیابون اونجا یه خرده با خدا صحبت کنیم شاید رحم کنهّ!